Disclaimer

Disclaimer
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.woneninboss.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Mahler Vastgoed Ontwikkeling. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mahler Vastgoed Ontwikkeling is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mahler Vastgoed Ontwikkeling. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst te mogen claimen of te veronderstellen.

Mahler Vastgoed Ontwikkeling streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, artist’s impressies en plattegronden, op deze website is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de units. De op tekening en in deze website/bijgevoegde tekeningen ingeschreven maten zijn ‘circa’-maten. Dit betekent dat afwijkingen kunnen voorkomen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mahler Vastgoed Ontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.woneninboss.nl op deze pagina.

naar boven